General conditions of the DoggoCollar online store


§ 1.Въведение

1. Настоящите Общи условия определят условията за използване на магазина DoggoCollar, а именно:

a) правилата и условията за подаване на Поръчки в магазина DoggoCollar по електронен път;

b) правилата за сключване на Договори за покупко-продажба на Продукти, предлагани в магазина DoggoCollar.

2. Интернет магазинът DoggoCollar, достъпен на адрес: https://www.doggocollar.tech/, се управлява от "ДоггоКоллар" ООД, ЕИК: 206695547, ИН по ДДС: BG206695547, регистриран в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията на Република България.

3. Клиентът може да се свърже с Продавача писмено на адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1404, ул. Славовица бл. 24Е, България или по електронна поща на адрес: info@doggocollar.tech

§ 2. Дефиниции Използваните в Общите условия понятия означават:

1. Клиент – физическо лице, юридическо лице или организационна единица без юридическа правосубектност, притежаваща пълна правоспособност за правни действия, което/която пазарува в Магазина;

2. Потребител – е физическо лице, което купува стоки от Магазина, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност съгласно § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на по Потребителите;

3. Продукт – стоки и услуги, предлагани за продажба в Магазина;

4. Общи условия – настоящите Общи условия на интернет Магазина DoggoCollar;

5. Магазин – платформа за интернет търговия DoggoCollar, достъпен на адрес: https://www.doggocollar.tech/ чрез която Продавачът, въз основа на условията, посочени в Общите условия, предлага своите Продукти за продажба по електронен път;

6. Продавач – юридическото лице, посочено в § 1 т. 1 на настоящите Общи условия, а именно - "ДоггоКоллар" ООД, ЕИК: 206695547, което е страна по Договора за покупко- продажба, и което е същевременно администратор на интернет страницата на Магазина;

7. Договор за покупко-продажба – договор, сключен между Продавача и Клиента в Магазина, чрез който се извършва продажба на стоки като част от организирана система за продажби от разстояние без едновременното физическо присъствие на Продавача и на Клиента чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

8.Закон за защита на потребителите – обнародван, Държавен вестник, бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г.;

9. Закон за електронната търговия – обнародван, Държавен вестник, бр. 51 от 23.06.2006 г., в сила от 24.12.2006 г.;

10. Поръчка – заявление на волята на Клиента, който заявява прякото си желание за сключване на Договор за покупко-продажба, определящо по-специално вида и броя на Продуктите.

§ 3. Общи разпоредби

1. Oбщите Условия са задължителни за всички Клиенти на Магазина. С достъпването на Магазина, закупуването на продукти и/или услуги, Клиентът декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Клиентът се задължава още да спазва всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите Общи условия.

2. Всяко използване на Магазина означава, че Клиентът: (а) се е запознал с настоящите Общите условия и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно, като Продавачът не носи отговорност, ако Клиентът не се е запознал с настоящите Общи условия. Продавачът не носи отговорност за каквито и да е щети, загуби и нарушаване на гаранционните условия, възникнали поради неспазване от страна на Клиента на разпоредбите на настоящите Общи условия и приложимото законодателство.

§ 4. Правила за използване на Магазина.

1. Клиентите могат да правят поръчки и да купуват Продукти без да се регистрират с профил в Магазина като ще им бъде поискана информация, която е от съществено значение за обработката на Поръчката. .

2. Клиентът декларира, че всички данни, предоставени от него с цел изпълнение на Поръчката, са верни, а Продавачът не е задължен да проверява тяхната достоверност и правилност..

3. Всички Продукти и Услуги, включително тези в промоция/намаление се продават и
доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Магазина..

§ 5. Подаване и изпълнение на Поръчки .

1.Продавачът дава възможност за сключване на Договор за покупко-продажба чрез подаване на Поръчка от Клиента онлайн чрез платформата на Магазина..

2.Всички Продукти, предлагани в Магазина, са фабрично нови, без физически и правни дефекти.

3. При поръчка на DoggoCollar Smart, Клиентът получава придружаваща документация, неразделна част от опаковката, в която са описани функциите на устройството, начина на достъп до приложението DoggoCollar, чрез което могат да бъдат управлявани всички услуги и функционалности, както и достъп до ползването на услугите.

4. За да се сключи Договор за покупко-продажба чрез Магазина, Продуктите трябва да бъдат избрани, като се предприемат допълнителни технически стъпки въз основа на съобщенията, показвани на Клиента, налични на уебсайта на Магазина.

5. Докато не натисне бутона „Плати”, Клиентът може да променя въведените данни, да коригира грешки и избраните Продукти.

6. След като Клиентът предостави всички необходими данни, ще се появи обобщение на Поръчката, което ще съдържа информация по-специално относно:

a)предмет на Поръчката (име на Продукта, вид, брой; цвят);

b) междинна цена (subtotal) и обща цена на поръчваните Продукти, включително цената на доставката;

c) избран начин на плащане;

d) адрес на поръчката;

e)начин и адрес за доставка на Продуктите.

7. За да бъде изпратена Поръчката, е необходимо Клиентът натисне бутона „Купи сега” (“Buy now”). Изпращането на Поръчката от Клиента представлява заявяване на воля за сключване на Договор за покупко-продажба с Продавача, съгласно разпоредбите на тези Общи условия.

8. След подаването на Поръчката, Клиентът получава имейл съобщение с потвърждение, че поръчката е получена.

9. Поръчката, направена през онлайн Магазина няма качеството на сключен договор за продажба от разстояние, а представлява съгласие от страна на КЛИЕНТА да получи Продукта или услугата срещу заплащане при посочените в Поръчката условия. Договорът за покупко-продажба се смята за сключен в момента, в който Клиентът е платил поръчаните Продукти.

10. Ще бъдат изпълнявани само правилно подадените Поръчки. Под правилно подадена Поръчка се разбира въвеждане от Клиента на всички данни, необходими за сключване на Договора за покупко- продажба и неговото изпълнение. Поръчката няма да бъде изпълнена, в случай че:

a)Клиентът е посочил грешни или неверни данни за контакт, заради което поръчката не може да бъде изпълнена;

b) обективно обосновано допускане от страна на Продавача, че при Поръчката, подадена от Клиента, е настъпил опит за измама, която следва да се разбира като всяко действие на Клиента, свързано с подаването и изпълнението на Поръчката, което е незаконно и по-специално дейности като: нарушаване на защитата на Магазина, използване на платформата на Магазина в противоречие с нейното предназначение.

§ 6. Цени

1. Всички цени на продуктите съдържат ДДС по приложимата ставка и са в евро. Публикуваните цени на продуктите са крайни. Крайната цена е цената, която е видима за Клиента в момента на подаване на Поръчката.

2. Цената на доставката се посочва по време на подаване на Поръчката и се определя от територията, на която се извършва доставката. При подаване на поръчката, цената на доставката се изписва в полето „Доставка“.

3. Всички разноски по банкови преводи и превалутиране са за сметка на Kлиента.

4. Вносните мита, други данъци (освен ДДС) и такси не са включени в цената на Продуктите или цената на доставка.

§ 7. Доставка и начини на плащане

1. Доставката на Продуктите се извършва: - на територията на страната - чрез куриер до 4 (четири) работни дни от датата на валидирането на Поръчката до адрес, посочен от Потребителя във формата за поръчка;

- за чужбина чрез куриера DHL. Доставката се извършва на територията на държави, в които DHL извършва доставки съобразно Общите условия на DHL. Повече информация за условията на доставка е налична в раздела за доставки, с която можете да се запознаете на следния линк: https://www.doggocollar.tech/pages/shipping-returns

2. Възможните начини за плащане ще се показват на Клиента всеки път в процеса на покупката. Предлаганият метод за плащане на цената на Продуктите е предплащане преди предаването на Продуктите на Клиента. Плащането се извършва посредством системи за електронни плащания. Клиентът може да плати поръчката чрез:

- карти за плащане Visa, Mastercard, American Express ;

- Apple Pay

Продавачът не начислява допълнителни такси при плащане по този начин, но е възможно банката – издател на използваната от Клиента карта да начислява допълнителна такса. Това е индивидуален въпрос за всеки един Клиент.

3. Изпълнението на Поръчката ще настъпи след получаването от Продавача на потвърждение за получаване на плащането от оператора на системата за електронни плащания.

4. Продавачът запазва собствеността върху закупените Продукти, докато цената на Продуктите не бъде изцяло платена. § 8.Право на отказ от Договора за покупко-продажба

1. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от Договора за покупко-продажба без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да плаща никакви разходи, с изключение на разходите, изрично посочени в настоящите Общи условия в рамките на 14 дни от деня на приемане на Продуктите от Потребителя или от трето лице, различно от куриера и посочено от Потребителя. В случай на множество Продукти в една поръчка, доставени поотделно, след 14 дни от деня, в който Потребителят или трето лице, различно от куриера, но посочено от Потребителя приеме последния Продукт, поръчан в една поръчка.

2. Потребителят може да информира Продавача за желанието си за отказ от договора писмено, изпращайки съответното изявление на адрес: Интернет магазин Doggo Collar гр. София, п.к. 1407, бул. Никола Й. Вапцаров № 53А, Ийст Парк Трейд Център, България с препоръчителна забележка: „магазин Doggo Collar – връщане или замяна“

3. За да упражни правото си на отказ Потребителят сбедва да информира Продавача за желанието си за отказ от договора и като заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора чрез недвусмислено заявление на волята си да се откаже от договора в друга форма, и по-специално като имейл съобщение.

4. За да спази срока за отказ от Договора за покупко-продажба, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщение за упражняването на полагащото се право на отказ от Договора за покупко-продажба преди изтичането на 14 – дневния срок, посочен в § 8, т. 1 от настоящите Общи условия.

5. Продавачът възстановява всички получени от Потребителя плащания, включително разходите доставка на стоките незабавно и във всеки случай не по-късно от 14 дни от датата, на която Продавачът е бил уведомен за решението на Потребителя да упражни правото си на отказ от Договора за покупко-продажба.

6. Продавачът възстановява плащането по същия начин на плащане, който е използван при първоначалната транзакция, освен ако Клиентът не се съгласи на друго решение. Клиентът може да посочи номер на банкова сметка (IBAN), на който Продавачът да преведе сумата. Във всеки случай Потребителят не поема никакви такси, свързани с възстановяването. Продавачът може да забави възстановяването на плащането до момента на получаване на продукта или до момента на предоставянето от Потребителя на Продавача на доказателство за изпращането на върнатия продукт, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

7. Потребителят е задължен да върне Продуктите на Продавача не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Продавача за решението си да се откаже от Договора за покупко-продажба. Срокът е спазен, ако Потребителят изпрати Продуктите, които връща, преди изтичане на 14-дневния срок на посочения по-горе адрес.

8. Потребителят покрива преките разходи за връщане на стоката в резултат на отказ от договора (разходи за изпращане на Продукта до Продавача). Продавачът не приема пратки, върнати за сметка на получателя.

9. Потребителят носи отговорност за намаляването на стойността на Продукта в резултат на използването му по начин, който надхвърля необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на Продукта. Потребителят следва да върне Продукта със запазен етикет. § 9. Рекламация на продукти

1. Продавачът спазва задължението да доставя Продукти без дефекти.

2. Съгласно законовата гаранция, предвидена в Закона за защита на потребителите, Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на Продукта с Договора за продажба, която съществува при доставянето на Продукта и се прояви до две години след доставянето му. Рекламацията на Продукта може да се предяви до две години от доставката на Продукта, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

3. Рекламациите на основание на законовата гаранцията могат да се подават чрез изпращане на рекламирания Продукт на адрес: гр. София, п.к. 1404, ул. Славовица бл. 24Е, България Със забележка: „магазин Doggo Collar – „РЕКЛАМАЦИЯ”. Моля приложете към рекламирания Продукт доказателство за покупката (фактурата) и описание на забелязания дефект заедно с предпочитания начин за удовлетворяване на рекламацията – ремонт или замяна на Продукта, а ако това не е възможно намаляване на цената или връщане на заплатената цена за Продукта.

4. Продавачът ще вземе отношение по рекламация не по-късно от един месец от датата на нейното предявяване. Продавачът може да извърши поправка или замяна, да намали цената или да възстанови заплатената сума, ако се окаже, че купените Продукти са дефектни или не изглеждат и не работят по начина, посочен в рекламата.

§ 10. Условия за предоставяне на услуги от Магазина по електронен път

1. Клиентът, който използва Магазина, се задължава по-специално:

а) да не предоставя и да не препраща съдържание, забранено със закон;

б) да използва Магазина по начин, който не нарушава работата на последния и по-специално чрез използването на съответните програми и устройства;

в) да не предприема действия като: разпращане и поставяне в Магазина на непоискана търговска информация (спам);

г) да използва Магазина по начин, който не предизвиква трудности за другите Клиенти и за Продавача;

д) да използва Магазина по начин, съобразен с разпоредбите на действащия в България закон и разпоредбите на Общите условия.

2. Продавачът предприема стъпки, за да гарантира, че Магазинът функционира правилно. Клиентът трябва да информира Продавача за всички нередности или прекъсвания във функционирането на Магазина.

§ 11. Заключителни разпоредби

1. Продавачът си запазва правото да въвежда и отменя оферти, промоции и да променя цените на Продуктите в Магазина без да се засягат правата, придобити от Клиента, включително по-специално условията на Договорите за покупко-продажба, сключени преди промяната.

2. По въпросите, нерегламентирани в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на общоприложимото право на Република България, и по-специално разпоредбите на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.

3. Настоящите Общи условия не изключват и не ограничават каквито и да било права на Клиента, който е потребител, на които той има право съгласно задължителните законови разпоредби. В случаи на противоречия между разпоредбите на настоящите Общи условия и задължителните законови разпоредби, предоставящи права на потребителите, законовите разпоредби имат предимство. Частичната недействителност не засяга валидността на останалите разпоредби в настоящите Общи условия.

4. Продавачът си запазва правото по важни причини да изменя настоящите Общи условия. За важни причини, обосноваващи изменението на Общите условия, се считат по-специално промяната на общоприложимото законодателство, организационни промени от страна на Продавача, разширяване на услугите, предоставяни от Продавача, без допълнителна възможност за Продавача да предоставя услуги съгласно настоящите условия. Продавачът ще информира Клиентите за новото съдържание на Общите условия по електронен път. В случай че не приема съдържанието на новите Общи условия, Клиентът има право във всеки момент да прекрати договора, сключен с Продавача относно Профила на Клиента, като заяви пред Продавача волята си за изтриване на Профила на Клиента.

5. Поръчките, направени от Клиента преди деня на влизане в сила на новите Общи условия, ще бъдат изпълнявани въз основа на досегашните, приети от Клиента в деня на подаване на Поръчката.

6. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.07.2022 г.