Политика за поверителност


1. Общи

Настоящата Политика за поверителност очертава как ДоггоКолар ООД, фирма № 206695547, бул. Никола Вапцаров 53А, East Park Trade Center, София, България, обработва вашите лични данни, когато използвате нашия уебсайт, хардуерни устройства и приложения. Не забравяйте да се запознаете с нашата Политика за поверителност, тъй като нашите услуги и продукти изискват събиране на лични данни. Ние сме напълно съобразени със съответното законодателство на ЕС и националното законодателство.

2. Дефиниции

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко въз основа на тази информация, която може да се състои от име, идентификационен номер, адрес, местоположение, онлайн идентификация и др.

„Политика за поверителност“ означава настоящата политика за поверителност на DoggoCollar.

„Обработване на лични данни“ означава всяка операция или набор от операции, които могат да бъдат извършени с лични данни, независимо дали чрез автоматични средства, като събиране, запис, организиране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване от предаване, разпространение, изобразяване, подравняване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

„ДоггоКолар“ означава ДоггоКолар ООД, дружество, надлежно учредено съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на Република България с фирмен номер 206695547.

„GDPR“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95 /46/EC (Общ регламент за защита на данните).

3. Администратор на данни

Администратор на лични данни по смисъла на GDPR е DoggoCollar. Можете да се свържете с нас чрез имейл на info@doggocollar.tech.

4. Какви данни обработваме?

Данни, предоставени на DoggoCollar от неговите клиенти:
- имейл адрес
- телефонен номер
– адрес (включително име на улица, пощенски код, град, държава)
– информация за плащане (включително име, адрес за фактуриране, адрес за доставка, номера на кредитни карти)
- дата на раждане
- профилна снимка
– данни за домашни любимци (порода, дата на раждане на кучето)
– GPS позиция на проследяващото устройство DoggoCollar на картата

Данни, събрани от външни услуги:
- IP адрес
– тип браузър
- часова зона
- ИНТЕРНЕТ ДОСТАВЧИК
– препращащ URL адрес
– изходни страници
- операционна система
– печат за дата/час
– език
- държава
– данни за употребата
– регистрационни данни

5. Цели за обработване на лични данни

Предоставяне на нашите услуги
- влезте в акаунта си
– удостоверяване на достъпа до вашия акаунт
– осигурете достъп до местоположението на вашето куче
– покажете историята на местоположението на вашето куче
– създаване на гео-оградни зони
– регистрирайте активността на вашето куче
– изпраща ви насочени известия за събития в приложението и други маркетингови и бизнес новини

Продажба и доставка на стоки
- обработка на поръчки за покупка
– изпращане на закупени стоки до вашето местоположение

Бизнес нужди
- наблюдение, анализ и подобряване на нашите продукти и услуги, включително всякакви изследвания и разработки, които предприемаме за създаване на нови хардуерни устройства и софтуерни продукти
– маркетинг, включително, но не само, създаване на маркетингови кампании чрез различни платформи и медии, както офлайн, така и онлайн, кампании за бюлетин, инструменти за партньорски маркетинг и други инструменти за маркетинг и реклама
- статистика
– организация и администрация на компанията
- счетоводство

Законово съответствие и прилагане
- спазване на нашите правни задължения съгласно съответните закони и разпоредби (като задължително предоставяне на информация, поискана от законови органи)
– ако е необходимо, ние обработваме данни за целите на защита на нашите права и предприемаме мерки срещу потребители и клиенти, които не спазват договорните си задължения или в случаи, които могат да включват възможна измама или други нарушения на нашите условия и политика за поверителност и всякакви други възможни правни нарушения, извършени от потребители и клиенти срещу DoggoCollar, неговите служители и всеки външен персонал

6. Прехвърляне на данни към трети страни

Google Analytics

- DoggoCollar използва Google Analytics & Firebase, за да подобри своите услуги и продукти. Статистиката, събрана от Google Анализ, ни помага да предоставим възможно най-доброто хардуерно, софтуерно и рекламно изживяване. Google Analytics може да записва кликвания, движения на мишката и превъртане, други дейности, които доброволно извършвате на уебсайта на DoggoCollar. Информацията за вашето използване на нашия уебсайт обикновено се доставя до сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация, за да анализира вашето използване на уебсайта и да ни предостави допълнителни услуги, за да подобрим нашите продукти и вашето изживяване. Моля, проверете информацията за компанията относно Google Analytics по-долу:

Google Дъблин, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, Факс: +353 (1) 436 1001;

Условия: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html;

Преглед на защитата на данните: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en;

Декларация за поверителност: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Shopify

- DoggoCollar използва Shopify за обработка на поръчки и плащания. Личните данни на клиента първоначално се обработват от Shopify International Limited (Ирландия), Shopify Inc. (Канада) или Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. (Сингапур), в зависимост от местоположението на субекта на данните. След това личните данни на клиента могат да бъдат прехвърлени към други обекти на Shopify за съхранение и ако е необходимо за предоставяне на техните услуги.
Моля, намерете списък с подпроцесори тук:https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR/subprocessors.

Mailchimp

- DoggoCollar използва MailChimp за изпращане на бюлетини. Ние не изпращаме непоискани бюлетини. Бюлетините се изпращат само до потребители, които са избрали да ги получават. Имейл адресите, както и допълнителните данни, принадлежащи на абонатите за бюлетин, ще се съхраняват на сървъри, собственост на MailChimp. Данните за компанията на MailChimp са следните: MailChimp, платформа за разпространение на имейли от Rocket Science Group (Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Атланта, GA 30308, САЩ).

Други услуги

- DoggoCollar може да използва допълнителни услуги, освен изброените по-горе, за да осигури възможно най-доброто изживяване за нашите клиенти и непрекъснатото подобряване на нашите продукти. Ние винаги се грижим да сведем трансфера на данни до минимум и гарантираме, че прехвърляме само данни, които обслужват законните ни бизнес цели и задоволителното преживяване на нашите клиенти.

7. Срок на съхранение на лични данни

– Ние ще съхраняваме вашите Лични данни за период от 5 години от последния път, когато сте влезли в акаунта си. Това се прави, за да се гарантира, че ако решите да използвате услугите на DoggoCollar отново, няма да е необходимо да създавате нов акаунт
– Ще съхраняваме постоянни бисквитки на първи страни за период от една година
– Ако изтриете акаунта си, всички лични данни ще бъдат изтрити, освен ако данните не са необходими за изпълнение на договорни задължения/законови изисквания/счетоводни цели

8. Право на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, възражение, преносимост по отношение на личните данни и оттегляне на съгласието

– Имате право на:
достъп до вашите лични данни,
коригиране на вашите лични данни,
изтриване на вашите лични данни,
ограничаване на обработката на лични данни,
възражение срещу обработка на лични данни,
преносимост на данните (т.е. правото да получим Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат и правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на DoggoCollar),
оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

– Ако искате да упражните някое от горепосочените права, моля, свържете се с нас на info@doggocollar.tech

9. Разни разпоредби

– DoggoCollar си запазва правото да променя тази Политика за поверителност.
– DoggoCollar си запазва правото да актуализира тази Политика за поверителност, като публикува актуализираната версия тук. Освен ако изрично не е посочено друго, актуализираната Политика за поверителност влиза в сила в деня, в който е публикувана на уебсайта на DoggoCollar.

Правно основание за обработка на лични данни

- DoggoCollar обработва лични данни само в случаите, когато потребителят е дал изрично съгласие и въз основа на императивни правни задължения
– Обработването на Лични данни се извършва в съответствие с GDPR и чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни, обн., ДВ, бр.
– Обработването на лични данни се извършва в съответствие с принципа на прозрачност. Това са ваши данни и вие имате право да знаете как и по каква причина се използват
– Обработването на Лични данни се извършва при подходящи технически и организационни условия за сигурност. Това гарантира много високо ниво на защита срещу загуба, незаконно и неоторизирано използване на Личните данни. Достъпът до личните данни е ограничен до екипа на DoggoCollar и онези трети страни, с които споделянето на личните данни е необходимо във връзка с нашите цели, изброени в член 5
– В случай че предоставените Лични данни са неверни или непълни, DoggoCollar предприема мерките, подходящи за коригиране или изтриване на Данните, когато такива мерки са необходими
– В съответствие с принципа на отчетност, DoggoCollar може винаги да демонстрира съответствие със стандарта за защита на данните, заложен в Политиката за поверителност и GDPR
– Правният екип на DoggoCollar е отговорен за правилното прилагане на Политиката за поверителност, както и за нейното съответствие с GDPRS Подаване на грешна информация
- Клиентът разбира, че информацията, попадаща в понятието Лични данни, трябва да бъде предоставена коректно на DoggoCollar. Предоставянето на грешна информация представлява причина, поради която DoggoCollar може да прекрати договора. Винаги можете да се свържете с нас, в случай че искате да коригирате предоставената информация.

Снимки
- Когато качвате снимки, вие потвърждавате, че всички лица, изобразени на снимките, са дали изричното си съгласие снимките им да бъдат качени.

Използване на малолетни

- Потребители под 18-годишна възраст нямат право да предават лична информация на DoggoCollar без съгласието на техния законен настойник.

Право на оплакване

- Можете да подадете жалба до DoggoCollar, в случай че смятате, че правата ви, залегнали в Политиката за поверителност и GDPR, са нарушени. Моля, свържете се с нас на следния имейл адрес:info@doggocollar.tech

– Имате право по всяко време да подадете жалба до надзорен орган, занимаващ се със защита на личните данни. Надзорен орган върху дейността на DoggoCollar като администратор на лични данни е Българската комисия за защита на личните данни, адрес: бул. Проф. Цветан Лазаров 2, 1592 София, Република България, уебсайт: cpdp.bg